News Magazine         Read The Latest Newsletter       New Resources        Our Premium Products

Get Printables / Resources

Video Lesson

Flashcards!

The Ultimate Resource

Pop Song eBook

Our Weekly Magazine

Guess The Movie Cards

Project Peace

Resources And Discussion

Online Course Management System - FREE. Would you use it?

Started by ddeubel in Teaching and Methodology. Last reply by Mitchell Lee Feb 12. 7 Replies

I'd like to know how many teachers would use a completely free course management system , if offered here? Meaning, you can create a course there,…Continue

Tags: atutor, technology, online, ecourses, elearning

SITE OF THE DAY - HUNDREDS OF THE "BEST" - Teaching Recipes

Started by ddeubel in Websites / links / access to new resources / communities.. Last reply by Nadeem Nawaz Jul 16, 2019. 102 Replies

We are now in our 3rd edition of "Site of the Day"! Hundreds of the best sites for teaching/learning. See #1 and…Continue

Tags: collection, list, web 2.0, resources, websites

ABCs - Alphabet Resources or Ideas?

Started by NEWS NOW in Teaching and Methodology. Last reply by Amelia Meirizka Jun 20, 2019. 73 Replies

I guess the alphabet is our bread and butter.Got any good ideas for teaching it or using it…Continue

Tags: children, abc, kids, phonics, reading

Learning Designs

Started by Elise in Teaching and Methodology Mar 27, 2019. 0 Replies

I was wondering what you all thought of learning designs pertaining to English language teaching? What are the ways in which you design your lessons to achieve better learning in your students?Continue

About

Using new technologies to ensure quality education

Zhvillimet teknologjike në botë po lëvizin me shpejtësinë e dritës, kurse zhvillimet në arsim po ecin ngathët

Në shoqëritë e zhvilluara, në gjithë botën, nuk mund të paramendohet jeta pa përdorimin e teknologjive bashkëkohore, të cilat po e lehtësojnë punën dhe jetën e njerëzve në fusha të ndryshme.
Në kuadër të teknologjive globale të cilat kanë depërtuar thellë; në prodhim, komunikim, shkencë, etj., ka ardhur koha e shfrytëzimit të teknologjive të reja edhe në arsim. Përdorimi i teknologjisë së re, jo vetëm që është domosdoshmëri, por është edhe një mundësi më shumë për të nxitur të menduarit për menaxherët, mësimdhënësit dhe nxënësit, që ata të jenë, jo vetëm memorizues të të dhënave shkencore, por të jenë edhe krijues të ideve për të prodhuar rezultate konkrete. Në këtë shekull, qarkullimi i informatave është ekuivalent me shpejtësinë e dritës, prandaj në këto rrethana të reja, individi dhe shoqëria, nëse duan të integrohen, duhet që të krijojnë ambiente të reja për të zhvilluar veten dhe shoqërinë. Me këtë angazhim, individi dhe shoqëria do të dilnin nga kornizat e tradicionales dhe do të zhvillonin forma të reja për tu përballur me sfidat e shekullit 21 që nuk janë të lehta për t’i zotëruar.

Teknologjitë e reja e sidomos teknologjia kompjuterike, sot është në çdo hap të jetës sonë; në fabrika, centrale, banka, institucione, shkolla, familje etj.
Kompjuteri lehtëson punën e njeriut, është nxitës për imagjinatën e tij për të prodhuar ide për projekte të detajuara që mund të materializohen për të mirën, jo vetëm të individit, por edhe të shoqërisë e njerëzimit në tërësi.
Arsimi dhe elementet përbërëse të tij kanë përkushtim kryesor zhdukjen e injorancës dhe përhapjen e dritës së diturisë. Interesimi i shoqërisë dhe i individit gjithashtu, duhet të jetë shumë më në nivel se sa është tani. Arsimi në Kosovë nuk po ec me hapat e zhvillimeve globale, të cilat zhvillime po i japin kuptim të ri botës. Nismat për sjelljen e ndryshimeve dhe konceptimi i drejtë i tyre nuk guxon të ndalojë kurrë. Pesëqind vjet para epokës së re, filozofi grek Herakliti u ka thënë nxënësve të vet, se; ,,Çdo gjë ndryshon, përveç ligjit të ndryshimeve’’. Në jetojmë në një botë që vazhdimisht ndryshon. Fullan, një nga studiuesit më në zë të teorisë dhe praktikës së ndryshimit, shkruan: “Kjo është një botë në të cilën ndryshimi është një udhëtim ku pikëmbërritja është e panjohur, ku problemet janë miqtë tanë, ku kërkimi i ndihmës është shenjë e forcës, ku nismat e njëkohshme nga lart-poshtë dhe poshtë-lart përzihen me njëra-tjetrën, ku kolegjialiteti dhe individualizmi bashkëjetojnë në një tension produktiv…”

Arsimi, që është boshti kurrizor i një vendi dhe fytyra e një kombi, duhet të mbështetet më shumë nga institucionet shtetërore. Mësimdhënësit sot përballen me shumë pengesa, nuk u është e lehtë për të sjellë ndryshime, sepse shkollat nuk janë të pajisura me mjete konkretizimi dhe mungojnë teknologjitë e reja bashkëkohore. Për pasojë shkollat nuk janë tërheqëse, për aq sa duhet të jenë. Nxënësit janë të demotivuar dhe mund të ndodhë të kenë edhe sjellje që nuk qojnë në kahen e duhur. Energjitë pozitive dhe shkathtësitë, në fusha të ndryshme, nxënësit nuk kanë ku t’i demonstrojnë, prandaj ka raste kur gjithë ajo energji e shkathtësi e nxënësve tanë, orientohet në kahen e gabuar.
Shoqëria duhet ta ketë të qartë se pa ndryshimet përmbajtjesore në arsim, krahas ndryshimeve globale në botë, kurrë nuk do të arrijë të zhvillohet si shoqëri dhe as të integrohet në shoqëritë e zhvilluara.
Ndryshimet që po ndodhin sot në sfera të ndryshme të jetës, diktojnë domosdoshmërinë për ndryshime cilësore edhe në arsim. Përshpejtimin e këtij synimi duhet ta kenë prioritet institucionet e shtetit, duke përkrahur e mbështetur mësimdhënësit në ngritjen e kapaciteteve të tyre në zhvillimin e shkathtësive për përdorimin e teknologjive të reja në funksion të mësimdhënies e nxënies moderne.
Mësimdhënësit do të duhej të ndryshojnë edhe format e vlerësimit e të vetvlerësimit, ky proces është një episod me rëndësi, është pjesë e të menduarit dhe e të kuptuarit, është biografi apo autobiografi e progresit në të mësuar në shekullin e informacionit. Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve është instrumenti më efikas për menaxhim, mësimdhënie e nxënie cilësore.
Shteti duhet të sjellë ndryshimet e kurrikulave dhe të programeve, të cilat duhet të jenë cilësore dhe të krahasueshme me shtetet që kanë arsim të zhvilluar. Në arsim synohen gjithherë caqe të reja, prandaj ndryshimi është bashkudhëtari, pa të cilin arsimi nuk zhvillohet.
Udhëtimi në arsim është kërkim i caqeve për arritje të cilësisë, për të bërë që nxënësi ynë të zotërojë shkathtësitë e shekullit 21 në mënyrë që të mos mbetet i varur në jetën e tij, por të pavarësohet fuqishëm, për të nxënë gjatë gjithë jetës. Arsimi është çelësi për të ndezur imagjinatën e njeriut për të prodhuar idetë që do ta ndihmojnë atë dhe shoqërinë për tu përballur me sfidat e këtij shekulli.
Thënë ndryshe përdorimi i teknologjive të reja në arsim do të ndikojë që mësimdhënia dhe nxënia të jetë shumë më tërheqëse. Nxënësit në ambiente të tilla arsimore, do të përpiqen të tregojnë shkathtësitë dhe të jenë aktiv gjatë gjithë kohës sa qëndrojnë në shkollë. Transferimi i përvojave pozitive nga shkolla tek nxënësi dhe nga nxënësi tek familja do të ndikojë që jo vetëm nxënësi por edhe familja të orientohet në kahen e duhur duke u bërë pjesë e ndryshimeve dhe zhvillimeve globale që ndodhin sot në botë.

Është koha të dimë: ku ndodhemi dhe ku duamë të shkojmë?

Shoqëria kosovare, për sa i përket resurseve humane, është për t’i marrë lakmi. Mosha e re e banorëve, e shtetit më të ri në botë, është përparësi shumë domethënëse. Republika e Kosovës, këtë pasuri humane, ka detyrim që ta orientojë në kahen e duhur. Ky objektiv mund të arrihet vetëm për mes arsimimit cilësor të brezave të rinj. Benjamin Franklin thoshte: “investimi në arsim sjell kamatat më të mëdha”.
Udhëtimi ynë, në saje të përdorimit të mjeteve teknologjike më të sofistikuara që ka shpikur mendja e llojit tonë, do të rritë cilësinë në arsim. Prandaj është koha të mendojmë se; ku me të vërtetë ndodhemi dhe ku duamë të shkojmë?

Shkroi: Alush Kryeziu – Trajner i certifikuar për programin: "Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim" – KEC 2006

__________________________

Technological developments in the world are moving at the speed of light, and developments in education are clumsy walk

In developed societies in the whole world, can not imagine life without the use of modern technologies, which is facilitating the work and lives of people in different areas.
In the context of global technologies that have penetrated deeply, in manufacturing, communications, science, etc.., It is time to use new technologies in education.  Using new technology, not only is a necessity, but is also one more opportunity to promote thinking for managers, teachers and students, that they are not only memorizues of scientific data, but also be creative  ideas to produce concrete results.  In this century, the circulation of information is equivalent to the speed of light, so in these new circumstances, the individual and society, if you want to integrate, we need to create new environments to develop themselves and society.  With this commitment, the individual and society will emerge from the traditional framework and to develop new forms to cope with the challenges of the 21st century that are not easy to master.

New technologies, especially computer technology, today is every bit of our lives, in factories, power plants, banks, institutions, schools, family.
The computer facilitates the work of man, is incentive for his imagination to produce detailed ideas for projects that can be materialized for the benefit not only the individual but also society and humanity in general.
Education and its constituent elements are key commitment eradication of ignorance and spread the light of knowledge.  The interest of society and the individual must also be much more level than it is now.  Education in Kosovo not walk through the steps of global developments, which developments are giving new meaning to the world.  Initiatives to change behavior and their conception of right must not ever stop.  Five hundred years before the new era, Greek philosopher Herakliti told his students that,,, Everything changes, except the law of change''.  We live in a world that is constantly changing.  Fullan, one of the most prominent scholars of theory and practice of change, writes: "This is a world in which change is a journey where pikëmbërritja is unknown where the problems are our friends, where seeking help is a sign of strength,  where initiatives simultaneous top-down and bottom-up mix with each other, where collegiality and individualism coexist in a productive tension... "

Education, which is the backbone of a country and the face of a nation, should be supported more by state institutions.  Teachers today face many obstacles, not easy to bring about change, because schools are not equipped with means materialization and the lack of new modern technologies.  Consequently schools are not attractive, as it should be.  Students are demotivated and can occur even have lead to behavior that is not the right direction.  Positive energies and skills in various fields, students have nowhere to demonstrate, so there are times when all that energy and skills of our students, oriented in the wrong direction.
Society should be clear that without substantial changes in education, in addition to global changes in the world, will never reach the place as a society and not integrated into the developed societies.
The changes that are occurring today in various fields of life, dictate the need for qualitative changes in education.  Acceleration of this objective should have priority of state institutions, by supporting teachers in supporting capacity building in developing skills for using new technologies in view of modern teaching and learning.
Teachers should vary the format of the assessment of self-assessment, this process is an important episode is part of thinking and understanding is biography or autobiography of progress in learning in the century information.  Capacity building of teachers is more effective instrument for management, teaching and learning quality.
The state should bring changes of curricula and programs, which should be quality and comparable with countries that have developed education.  Targeted education always new goals, so change is bashkudhëtari, without which education does not develop.
Travelling in education is looking for targets for achievement of quality, to make our own students 21st century skills in order to not become dependent on his life, but strongly independent, to learn throughout life.  Education is the key to stir the human imagination to produce ideas that will help him and society to face the challenges of this century.
To put the use of new technologies in education will affect the teaching and learning to be much more attractive.  Such students in educational environments, try to show their skills and be active all the time as staying in school.  The transfer of positive experiences from school to the student and the student in the family will affect not only the student but also the family orientated in the right direction by becoming part of global changes and developments occurring in the world.

It is time to know: where are we and where we want to go?

Kosovo society, in terms of human resources, is to take gluttony.  The new age of residents, the youngest state in the world, is very significant advantages.  Republic of Kosovo, the human assets, has an obligation to direct in the right direction.  This objective can only be achieved between quality education to new generations.  Benjamin Franklin said: "Investing in education brings the greatest interest."
Our journey, thanks to the use of sophisticated technological tools that has invented the mind of our species, increase quality in education.  Therefore it is time to think, where we really are and where we want to go?

Wrote: Alush Kryeziu - Certified Trainer Program: "Governance and Leadership in Education" - KEC 2006

Downloads: 110

Add a Remark

Comments Welcome!   Sign in or register.

Join EFL Classroom

© 2020   Created by ddeubel.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service